موسسه حقوقی و داوری شهر قانون

هر جامعه  و شهری که قانون در آن رعایت شود حتما برای آسایش مردم آن جامعه کارساز خواد بود.

  • قانون گریزی
  • قانون پنداری
  • قانون مداری